Zgłoszenie zdarzenia

 • Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wymienione w OWU, mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, wskutek której ubezpieczony (wbrew swej woli) doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.
 • Aby uzyskać odszkodowanie na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczony obowiązany jest do niezwłocznego (24 h) zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń w celu minimalizacji jego skutków.
 • Należy również pisemnie zawiadomić ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Na zawiadomienie o zajściu zdarzenia (zgłoszenie zdarzenia) ubezpieczony lub jego bliscy (w przypadku  śmierci ubezpieczonego) mają 3 lata.


Do zawiadomienia o zajściu zdarzenia należy dołączyć:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub przynależności ubezpieczonego do Izby wraz z okresem przynależności,
 • aktualny odpis aktu małżeństwa w przypadku, gdy zajście zdarzenia dotyczy ubezpieczonego współmałżonka,
 • raporty policyjne dotyczące zdarzenia,
 • zaświadczenia lekarskie opisujące rodzaj i rozległość obrażeń oraz dokładną diagnozę,
 • zaświadczenia szpitalne związane z wypadkiem, kartę informacyjną ze szpitala,
 • w przypadku jednorazowego świadczenia z tytułu stałej utraty zdolności do wykonywania pracy – orzeczenie lekarza ZUS uznające ubezpieczonego za całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – akt zgonu ubezpieczonego lub orzeczenie sądu uznające osobę za zmarłą,
 • w przypadku zwrotu kosztów organizacji pogrzebu Członka/Pracownika Izby – rachunki i/lub oświadczenie o wysokości kosztów organizacji pogrzebu oraz akt zgonu lub orzeczenie sądu uznające osobę za zmarłą,
 • w przypadku zwrotu kosztów organizacji pogrzebu współmałżonka Członka/Pracownika Izby – akt zgonu lub orzeczenie sądu uznające osobę za zmarłą oraz aktualny odpis aktu małżeństwa ubezpieczonego,
 • dokumenty oznaczające wszystkich uprawnionych do odbioru świadczenia,
 • inne dokumenty wskazane w umowie.Umowa oraz druk zawiadomienia o zajściu zdarzenia dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania